لیست اساتید راهنمای دانشجویان پرستاری و ساعت حضور جهت پاسخگویی به دانشجویان نیمسال دوم 96-95

سال ورود استاد راهنما ساعات حضور
مهر94 خانم دکتر هاشمی زاده

پنج شنبه 15-13

پنج شنبه 17-15

مهر 95 خانم رحیم نیا سه شنبه و چهارشنبه 8 الی 12
عرصه 2 خانم بهنام راد

سه شنبه 12-10

چهارشنبه 17-15

پنج شنبه 10-8

مهر 93

بهمن 92

خانم کورانیان

چهارشنبه 12-10

پنج شنبه 15-13

پنج شنبه 17-15

عرصه 1 آقای دکتر طباطبایی

سه شنبه 17-15

چهارشنبه 15-13

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط